Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Author : Isoyama, Tadashi
Max number of results shown : 300
Output sorted : chronologically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor Title [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Isoyama, TadashiOngaku to Gelehrsamkeit -- Mattheson o Chushin ni. OngakuGaku 20 1974 129-143
2. Isoyama, TadashiMattheson no Ongaku Riron ni okeru Yoshiki no Mondai (Taikai Hokoku) Bigaku 26 3 1975 52
3. Isoyama, TadashiBarokku Ongaku ni okeru Figura -- Shujiteki Ongakuron no Ichisokumen (Rhetoric Tokushu). Shiso 4 1981 208-226
4. Isoyama, TadashiFukai Riyu o fumaete Jiyu sa e -- 'Nippon Bach Akademie 1984' kara. OngakuGeijutsu 42 7 1984 98-101
5. Isoyama, TadashiBach: Tamashii no Evangelist. Johann Sebastian Bach: Evangelist der Seele. 1985 265, 58p
6. Isoyama, TadashiTagenteki Soul Music ga Techno Shakai o Yusaburu (J. S. Bach no Gendaiteki Miryoku -- Seitan 300-Nen). AsahiJ 27 12 29 Mar 1985 84-88
7. Isoyama, TadashiTeiki sareta Tasai na Ronten -- J.S.Bach Seitan 300-Nen Kinen 'Bach e no Atarashii Shiten'. OngakuGeijutsu 43 5 1985 102-105
8. Isoyama, TadashiGendai no Bach Kenkyu -6- Bach to Shocho, soshite Shujigaku. OngakuGeijutsu 43 8 1985 82-89
9. Isoyama, TadashiBach ni totte no Maria. BCJ 3 Oct 1992
10. Isoyama, TadashiJ.S. Bach. 1993 222p
11. Isoyama, TadashiJohann Sebastian Bach: Mattäus Passion. Matai Junankyoku. 1994 57, 491p
12. Isoyama, Tadashi'Matai' to no Hikaku o tooshite miru 'Yohane' no Miryoku. BCJ 18 Apr 1995
13. Isoyama, Tadashi[Programme Notes for BWV 131, 106; J.R.Ahle: Magnifacat in A; BWV 71] BCJ 21 Nov 1995
14. Isoyama, Tadashi; Kobayashi, Yoshitake; Narumi, Fumio (eds.)Bach Jiten. Das Bach Lexikon. 1996 559p
15. Isoyama, TadashiIma, Bach no Kantata o. BachZenshu 1 Apr 1996 12-23
16. Isoyama, TadashiKantata Dai-1-Ban - Dai-36-Ban. BachZenshu 1 Apr 1996 234-275 [26-67]
17. Isoyama, Tadashi (ed.)Kyokai Kantata I / Kirchenkantaten 1 / Church cantatas 1. BachZenshu 1 Apr 1996 297p
18. Isoyama, Tadashi[Programme Note for BWV 72, 111, 156, 1041, 140] BCJ 23 Mar 1996
19. Isoyama, Tadashi[Programme notes for BWV 72, 111, 156, 1041, 140] BCJ 23 Mar 1996
20. Isoyama, TadashiGakkyoku Kaisetsu to Taiyaku. [BWV 163, 165, 199, 185] BCJ 26 Jun 1996
21. Isoyama, Tadashi; Suzuki, MasaakiBach no Gendai -- Shukyo, soshite 21-Seiki no Enso ni mukete (Bach -- Kogakki no Uchu) Yuriika 28 1 1996 128-147
22. Isoyama, TadashiJidai no Naka no Kantata. BachZenshu 3 Oct 1997 12-25
23. Isoyama, TadashiKantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. BachZenshu 3 Oct 1997 232-272 [29-69]
24. Isoyama, Tadashi (ed.)Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. BachZenshu 3 Oct 1997 298p
25. Isoyama, TadashiOruganisuto Bach. BachZenshu 9 Jan 1997 12-37
26. Isoyama, Tadashi (ed.)Orugan Kyoku I / Das Orgelwerk 1 / Music for organ 1. BachZenshu 9 Jan 1997 209p
27. Isoyama, TadashiGakkyoku Kaisetsu. [BWV 18, 152, 155, 161] BCJ 28 Feb 1997
28. Isoyama, Tadashi[Programme Note: BWV 31, 172, 21] BCJ 30 Jun 1997
29. Isoyama, Tadashi[Programme Note: BWV 22, 23, 75, 147] BCJ 31 Jul 1997
30. Isoyama, Tadashi[Programme Note: BWV 228, 227, 226, 229, 225] BCJ 33 Oct 1997
31. Isoyama, TadashiBach no Shikaku. Shikaku no Bach. BachZenshu 8 Jan 1998 144-155
32. Isoyama, TadashiSozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 Jul 1998 12-27
33. Isoyama, TadashiGoldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 Jul 1998 201-205 [36-40]
34. Isoyama, TadashiKyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 Jul 1998 205-207 [34-36]
35. Isoyama, TadashiItaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 Jul 1998 207-208 [33-34]
36. Isoyama, Tadashi[Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 Jul 1998 208-212 [29-33]
37. Isoyama, Tadashi7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 Jul 1998 212-215 [26-29]
38. Isoyama, TadashiHeikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 Jul 1998 215-223 [18-26]
39. Isoyama, Tadashi (ed.)Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 Jul 1998 237p
40. Isoyama, Tadashi[Programme Note: BWV 24, 167, 1041, 1043, 76] BCJ 34 Jun 1998 [ 2-14]
41. Isoyama, Tadashi[Programme Note: J. Kuhnau: Magnificat in D; J. D. Zelenka: Magnificat in C (ZWV 107), in D (ZWV 108); J. S. Bach: BWV 243] BCJ 36 Nov 1998 2-6
42. Isoyama, TadashiJ.S. Bach no sakuhin gainen. [fs]Minagawa70 1998
43. Isoyama, TadashiRecord - CD ni yoru Kantata Enso-shi. BachZenshu 5 Apr 1999 12-25
44. Isoyama, TadashiKantata Dai-163-Ban - Dai-199-Ban. BachZenshu 5 Apr 1999 244-277 [28-61]
45. Isoyama, Tadashi (ed.)Kyokai Kantata V / Kirchenkantaten 5 / Church cantatas 5. BachZenshu 5 Apr 1999 301p
46. Isoyama, TadashiBach to Wien Koten-ha BachZenshu 15 Jul 1999 88-97
47. Isoyama, Tadashi[Dresden] BachZenshu 15 Jul 1999 263-267 [98-102]
48. Isoyama, Tadashi[Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 Jul 1999 269-271 [94-96]
49. Isoyama, Tadashi[Leipzig] BachZenshu 15 Jul 1999 272-275 [90-93]
50. Isoyama, Tadashi'Matai Junankyoku'. Nyumon no tame ni. BCJ Mar 1999 10-14
51. Isoyama, Tadashi[Programme Note for BWV 179, 105 and 186] BCJ 37 Feb 1999 2-12
52. Isoyama, Tadashi[Programme Note for BWV 25, 64 and 147] BCJ 38 May 1999 2-13
53. Isoyama, Tadashi[Programme Note for BWV 69a, 77 and 119] BCJ 40 Oct 1999 4-13
54. Isoyama, TadashiColloquium: Bach and Dresden. (Speakers: Ichiro Sumikura, Yoshitake Kobayashi, Ryuichi Higuchi and Yo Tomita) [p]MSJ_Tokyo Nov 1999
55. Isoyama, Tadashi[Programme Note for BWV 48, 89, 148 and 109] BCJ 41 Feb 2000 4-15
56. Isoyama, TadashiBachs Klaviermusik in Japan. [p]BS_Dortmund Jan-Feb 2002
57. Isoyama, TadashiBach Collegium Japan. Junankyoku Enso no Ayumi. BCJ 58 Apr 2003 69-72
58. Isoyama, TadashiBachs Musik für Tasteninstrumente in Japan. DortmundBachF 6 2003 105-118
59. Isoyama, TadashiBach. Kantata no Mori o ayumu. I. Maria no 3 Shukujitsu. 2004 159p
60. Isoyama, TadashiWiederaufgefundene Originalstimmen zur Hochzeitskantate 'Vergnügte Pleißenstadt' BWV 216. BachJb 90 2004 199-208
61. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, TadashiRoundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo Oct 2005
62. Isoyama, TadashiBach. Kantata no Mori o ayumu. II. 'Matai Fukuinsho' ni yoru Kantata 1. 2006 167p
63. Tsuchida, Eisaburo; Isoyama, TadashiWar und ist die deutsche Musik/Musikwissenschaft ein Leitbild für die japanische? [p]BS_Dortmund Jun 2006
64. Isoyama, TadashiThe B-minor Mass and Japanese People: A Problematical Issue of 'Universality'. [cr]Belfast2007 1 2007 344-351
65. Isoyama, TadashiRoundtable 'J.S. Bach to C.P.E. Bach -- Densho to Sozoteki Juyo o megutte' (Speakers: Keiichi Kubota, Yoshitake Kobayashi, Yo Tomita). [p]MSJ_Tokyo Oct 2008
66. Isoyama, TadashiBach Enso no Shomondai. Ensoshi o Kaiko shitsutsu. KunitachiColMResearchInstBul 21 Mar 2009 139-145
67. Isoyama, TadashiBach: Tamashii no Evangelist. Johann Sebastian Bach: Evangelist der Seele. [rev edn] 2010 352p
68. Isoyama, Tadashi'Kyusai' no Ongaku. Bach, Mozart, Beethoven, Wagner Ronshu. 2010 ix, 362p
69. Isoyama, TadashiMotetto 'Iesu yo, Watashi no Yorokobi' BWV 227 o megutte. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 161-175
70. [Isoyama, Tadashi]Joshua Rifkin Sensei no Kokai Lesson to 'Matai' Joen o furikaette. KunitachiColMResearchInstBul 22 Mar 2010 177-188
71. Isoyama, TadashiBach no Shogai: Bach Kenkyu o meguru Shomondai. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 6-17
72. Isoyama, TadashiBach to Kami. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 48-61
73. Isoyama, TadashiBach to Ryuko. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 106-119
74. Isoyama, TadashiBach no Ongaku Zuno. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 146-159
75. Isoyama, TadashiRo-Tancho Misa Kyoku: Shuha no Tairitsu o koete. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 186-199
76. Isoyama, Tadashi; Kubota, Keiichi; Sato, Shinichi (eds.)Kyoyo to shite no Bach: Shogai, Jidai, Ongaku o manabu 14-Ko. [ce]KyoyoToShiteNoBach 2012 208p

Search took 1.092s cpu time (0.046s in system), 48731 records per second.

BachBib Search Engine 1ct Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita