Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : NauncyeTrudy
Volume : 68
Year : 2011
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kirillina, Larisa Valentinovna:   K istorii bahianstva v klassicheskuju jepohu. NauncyeTrudy 68 (2011), 62-82
2. Zenkin, Konstantin Vladimirovič:   Bahianstvo kompozitorov-romantikov pervoj poloviny XIX veka. NauncyeTrudy 68 (2011), 83-96 Latin 2
3. Saponov, Mihail Aleksandrovič:   'Bludnyj syn' bahovskih partitur: Corno da caccia. NauncyeTrudy 68 (2011), 97-107 Latin 2
4. Krivickaja, Evgenija Davidovna:   Nekotorye aspekty v izuchenii organnogo nasledija I.S. Baha: Boprosy vremennoj atribucii, stilja i autentichnoj registrovki. NauncyeTrudy 68 (2011), 108-119
5. Nosina, Vera Borisovna:   Ob jelementah muzykal'noj ritoriki v klavirnyh sonatah K.F.Je. Baha. NauncyeTrudy 68 (2011), 217-230
6. Grohotov, Sergej Vladimirovič; Činaev, Vladimir Petrovič (eds.):   Ot barokko k romantizmu. I. Muzykal'nye jepohi i stili: Jestetika, pojetika, ispolnitel'skaja interpretacija. NauncyeTrudy 68 (2011), 348p Latin 2

Search took 1.045s cpu time (0.015s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita