Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 8
Year : 1998
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi:   Rekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. BachZenshu 8 (Jan 1998), 12-23
2. Glöckner, Andreas:   Bach no ushinawareta Junankyoku ni tsuite. BachZenshu 8 (Jan 1998), 24-33
3. Rempp, Frieder:   Bach no 4-sei Koraru-shu o megutte. BachZenshu 8 (Jan 1998), 34-49
4. Kimura, Sachiko:   Mendelssohn ni yoru 'Matai Junankyoku' Saien -- Bach Fukko no Michinori. BachZenshu 8 (Jan 1998), 50-68
5. Sato, Migaku:   Iesu no Fukkatsu. BachZenshu 8 (Jan 1998), 69-76
6. Awazu, Norio:   Matai Junankyoku. BachZenshu 8 (Jan 1998), 78-86
7. Tanno, Yumiko:   Hoshi wa utau. Schütz, Bach o meguru Danso. BachZenshu 8 (Jan 1998), 87-96
8. Ogawa, Akira:   Iesu Junan Monogatari no Seiritsu to Shoso. BachZenshu 8 (Jan 1998), 98-111
9. Ohara, Mayumi:   Bach-ke no 'Kazoku no Shozo'. BachZenshu 8 (Jan 1998), 112-121
10. Nakamura, Yujiro:   Senritsu to Shakai Keiyaku. Rasseau no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 8 (Jan 1998), 122-133
11. Takashina, Shuji:   Kuno to Hoetsu. BachZenshu 8 (Jan 1998), 134-143
12. Isoyama, Tadashi:   Bach no Shikaku. Shikaku no Bach. BachZenshu 8 (Jan 1998), 144-155
13. Ishikawa, Yoichi:   Shukyoteki riito 'Schemelli kakyokushu' BWV 439-507 yori. BachZenshu 8 (Jan 1998), 228-230 [59-61]
14. Ebata, Nobuaki:   4sei no Koraru BWV 253-438 yori. BachZenshu 8 (Jan 1998), 230-243 [46-59]
15. Higuchi, Ryuichi:   Fukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. BachZenshu 8 (Jan 1998), 243-245 [44-46]
16. Ishikawa, Yoichi:   Kurisumasu Oratorio BWV 248. BachZenshu 8 (Jan 1998), 245-251 [38-44]
17. Higuchi, Ryuichi:   Matai Junankyoku BWV 244. BachZenshu 8 (Jan 1998), 251-263 [26-38]
18. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. BachZenshu 8 (Jan 1998), 286p

Search took 1s cpu time (0.046s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita