Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 7
Year : 1996
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Miyake, Yukio:   Ongaku no Shujiho. BachZenshu 7 (Oct 1996), 12-23
2. Schulze, Hans-Joachim:   Bach no Motetto o meguru Kosatsu: Seiritsushi, Kashi to Keishiki, Enso no Dento. BachZenshu 7 (Oct 1996), 24-33
3. Kobayashi, Yoshitake:   Bach ni yoru Junankyoku Joen ni tsuite. BachZenshu 7 (Oct 1996), 34-47
4. Yamazaki, Taro:   Doitsu-teki towa nani ka: Spitta no 'Bach-den' o megutte. BachZenshu 7 (Oct 1996), 48-65
5. Sumikura, Ichiro:   'Ro-Tancho Misa' saiko. BachZenshu 7 (Oct 1996), 66-76
6. Koike, Hisako:   Iesu no Junan. BachZenshu 7 (Oct 1996), 77-84
7. Nakajima, Yuji:   Bach ni Seishin no ayumi o. Uchu no Chitsujo o mita Hesse. BachZenshu 7 (Oct 1996), 86-93
8. Sanko, Nagaharu:   Bach wa Ongaku no Sansukuritto. BachZenshu 7 (Oct 1996), 94-100
9. Wakakuwa, Midori:   Kaiga ni arawareta 'Ieru Junan' no sugata: Catholic to Protestant. BachZenshu 7 (Oct 1996), 102-115
10. Takayama, Hiroshi:   Maniera-Richeruka-ta: Bach no 'Barokku' ni tsuite. BachZenshu 7 (Oct 1996), 116-127
11. Nakamura, Yujiro:   Fuhenteki Harmony o koete. Dekaruto no Ongakuron to sono Shuhen. BachZenshu 7 (Oct 1996), 128-141
12. Takashina, Shuji:   Chooetsusei to Shinpisei. BachZenshu 7 (Oct 1996), 142-151
13. Ebata, Nobuaki:   Tsuneni Mikansei. Leipzig Jidai no Bach no Shigoto. BachZenshu 7 (Oct 1996), 152-167
14. Miyake, Yukio:   Yohane Junankyoku BWV 245. BachZenshu 7 (Oct 1996), 198-211 [58-71]
15. Fujimoto, Itsuko:   Manifikato Ni-Chocho BWV 243. BachZenshu 7 (Oct 1996), 211-215 [54-58]
16. Fujimoto, Itsuko:   Shomisakyoku ni tsuite; Sho-Misakyoku ni ten'yo sareta Genkyoku; [Kaisetsu] BWV 233-236. BachZenshu 7 (Oct 1996), 215-219 [50-54]
17. Tsuchida, Eizaburo:   Misakyoku Ro-Tancho BWV 232. BachZenshu 7 (Oct 1996), 219-239 [30-50]
18. Kato, Hiroko:   Motetto ni tsuite; Bach no Motetton ni tsuite; [Kaisetsu] BWV 225-230, 231, Anh.159, 118b [sic]. BachZenshu 7 (Oct 1996), 239-247 [22-30]
19. Miyake, Yukio (ed.):   Misakyoku, Junankyoku I / Messen und Passionen 1 / Masses and passions 1. BachZenshu 7 (Oct 1996), 265p

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita