Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 6
Year : 1998
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi:   Kizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 (Apr 1998), 12-23
2. Horn, Wolfgang:   Dresden Kyutei Gakudan to Bach. BachZenshu 6 (Apr 1998), 24-35
3. Dadelsen, Georg von:   Elbe Kahan no Hercules. Bach no Sezoku Kantata ni okeru Shinwa to Guui. BachZenshu 6 (Apr 1998), 36-47
4. Hofmann, Klaus:   Bach no Italia-go Kantata. BachZenshu 6 (Apr 1998), 48-60
5. Suzuki, Tokiko:   Hercules Shinwa. BachZenshu 6 (Apr 1998), 61-68
6. Ogawa, Hideharu:   Bach to no Deai. BachZenshu 6 (Apr 1998), 70-84
7. Hara, Kenji:   Shijo ni mureru Doke tachi, aruiwa Yutakasa no Kyohaku. BachZenshu 6 (Apr 1998), 86-105
8. Takahashi, Tatsushi:   Mainichi ga Shukusaijitsu, moshikuwa 'Esoragoto' no Nosonzo. 'Nomin Kantata' no Bijutsushi-teki Haikei. BachZenshu 6 (Apr 1998), 106-121
9. Kato, Hiroko:   'Kohi Kantata' to Doitsu Kohi Jijo. BachZenshu 6 (Apr 1998), 122-133
10. Salmen, Walter:   Anhalt C÷then Ko no Hoyochi Ongakuka. BachZenshu 6 (Apr 1998), 134-141
11. Nakamura, Yujiro:   'Me to Te no Hito' to Ongaku. Leonardo da Vinci. BachZenshu 6 (Apr 1998), 142-155
12. Takashina, Shuji:   Soshoku to Ugoki. BachZenshu 6 (Apr 1998), 156-165
13. Nishihara, Minoru:   Bach no Kyutei Seikatsu. BachZenshu 6 (Apr 1998), 166-176
14. Higuchi, Ryuichi:   Sezoku Kantata. BachZenshu 6 (Apr 1998), 220-236 [25-41]
15. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 (Apr 1998), 256p

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita