Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 3
Year : 1997
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Isoyama, Tadashi:   Jidai no Naka no Kantata. BachZenshu 3 (Oct 1997), 12-25
2. Hofmann, Klaus:   Weimar Jidai no Kantata Karenda. BachZenshu 3 (Oct 1997), 26-37
3. Kobayashi, Yoshitake:   Bach no Hisseki o megutte: Köthen Jidai kara Leipzig Jidai Shoki (1729) made. BachZenshu 3 (Oct 1997), 38-60
4. Suzuki, Tokiko:   Tengoku to Jigoku. BachZenshu 3 (Oct 1997), 61-68
5. Sugiyama, Yoshimu:   Uragawa kara mita Bach. BachZenshu 3 (Oct 1997), 70-90
6. Tokuzen, Yoshikazu:   Ruta-ha Seitoshugi no Bach: Rippo to Fukuin o megutte. BachZenshu 3 (Oct 1997), 92-103
7. Kasahara, Kiyoshi:   Bach, 1725-Nen Natsu. 'Matai Junankyoku' Sakkyoku Zen'ya. BachZenshu 3 (Oct 1997), 104-119
8. Nakamura, Yujiro:   Tamashii no Rhythm ron. Augustinus. BachZenshu 3 (Oct 1997), 120-131
9. Takashina, Shuji:   Taiko Shukyo Kaikaku to Taishu Kyoka. BachZenshu 3 (Oct 1997), 132-141
10. Kikuchi, Yoshio:   Bach no Ashiato. BachZenshu 3 (Oct 1997), 142-155
11. Isoyama, Tadashi:   Kantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. BachZenshu 3 (Oct 1997), 232-272 [29-69]
12. Isoyama, Tadashi (ed.):   Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. BachZenshu 3 (Oct 1997), 298p

Search took 1s cpu time (0.046s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita