Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : [ce]KyoyoToShiteNoBach
Year : 2012
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Isoyama, Tadashi:   Bach no Shogai: Bach Kenkyu o meguru Shomondai. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 6-17
2. Sato, Shinichi:   Bach Jidai no Zakusen Senteikokoku: 17-Seiki Matsu kara 18-Seiki Zenhan no Doitsu. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 18-31
3. Miyatani, Naomi:   Luther to Koraru: Sono Shingaku to Kotoba. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 32-47
4. Isoyama, Tadashi:   Bach to Kami. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 48-61
5. Kato, Ichiro:   Bach no Klavier Ongaku: Ensosha no Tachiba kara. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 62-79
6. Mori, Taro:   Onkyogaku kara mita Bach no Jidai. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 80-91
7. Nakamizo, Kazue:   Bach Jidai no Gakki. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 92-105
8. Isoyama, Tadashi:   Bach to Ryuko. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 106-119
9. Kubota, Keiichi:   Bach no Katei, Seikatsu, Kyoiku. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 120-131
10. Suematsu, Yoshimi:   18-Seiki Doitsu no Gengo to Bunka. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 132-145
11. Isoyama, Tadashi:   Bach no Ongaku Zuno. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 146-159
12. Kubota, Keiichi:   Chichi Sebastian to Jinan Emanuel. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 160-173
13. Yoshinari, Jun:   19-Seiki ni okeru Bach. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 174-185
14. Isoyama, Tadashi:   Ro-Tancho Misa Kyoku: Shuha no Tairitsu o koete. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 186-199
15. Isoyama, Tadashi; Kubota, Keiichi; Sato, Shinichi (eds.):   Kyoyo to shite no Bach: Shogai, Jidai, Ongaku o manabu 14-Ko. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 208p

Search took 1.031s cpu time (0.031s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita