Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Series : [ce]Daremoiwanakatta
Year : 2000
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Suzuki, Hidemi:   Gakufu ni nai kakusareta Oto. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 101-112
2. Togi, Hideki:   Bach ga Watashi o yondeiru. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 113-124
3. Misawa, Toshiki:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bach vs. Handel. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 126-135
4. Kanazawa, Masakata:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bach vs. Vivaldi. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 126-145
5. Nobuhara, Takeharu:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bach vs. Telemann. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 146-153
6. Mori, Tatsuko:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bach vs. Rameau. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 154-164
7. Akioka, Yo:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bach vs. Scarlatti. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 166-179
8. Watanabe, Yoshio:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Sebastian vs. Emanuel. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 180-195
9. Yamanoguchi, Yo:   Specia Musica B: SF-teki Bach-ron. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 19-34
10. Kanazawa, Masakata:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. J. S. Bach vs. J. S. Bach (botsugo) [ce]Daremoiwanakatta (2000), 196-207
11. Ueda, Yoshiko:   J. S. Bach 7-Ban Shobu. Bangai: Shisho Buxtehude. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 208-223
12. Oshio, Takashi:   Junankyoku: 'Matai Junankyoku' ni kiku Bach. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 226-243
13. Suzuki, Masaaki:   Junankyoku: Taisaku 'Yohane Junankyoku' no Mikata, Kikikata. Durrer no rensaku hanga 'Junan' to tomoni. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 244-280
14. Igarashi, Hiromu:   CD de tanoshimu J. S. Bach Mei-enso. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 282-321
15. Kanazawa, Masakata (ed.):   Dare mo iwanakatta 'Dai-Ensoka Bach' Kanshoho. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 334p
16. Fussong, Stefan:   Nani ka Eikyu no Seimeiryoku no yo na. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 35-50
17. Kudo, Shigenori:   Uchuteki na fuhensei. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 52-64
18. Senju, Mariko:   Bach no Toikake ga kikoete kuru. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 65-82
19. Mogi, Daisuke:   Kagakuteki ni Kami no tame ni tsukuru. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 83-100

Search took 1.031s cpu time (0.031s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita