Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Zhao, Xiaosheng
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Zhao, Xiaosheng:   Bach E xiaodiao qianzouqu yu fuge (di er juan di er shou) WTC II/2 (BWV 871) jiexi. YuefuXinsheng 1: 83; 2: 84 (Spring; Summer 2004), 3-9; 12-18
2. Zhao, Xiaosheng:   Shikong chongzu: Bahe Pingjunlü jianpan quji xin jie. I. (2005), 559p
3. Zhao, Xiaosheng:   Shikong chongzu: Bahe Pingjunlü jianpan quji xin jie. II, III. (2008), 475; 556p
4. Zhao, Xiaosheng:   BACH jiemi. (2008), 6, 3, 276p
5. Zhao, Xiaosheng:   'B-A-C-H' yu shieryin xulie jishu de faduan. YinyueYishu 2:113 (2008), 51-60

Search took 0.968s cpu time (0.031s in system), 62902 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita