Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Suzuki, Masaaki
Show full details : ON
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, Masaaki:   Taidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 (Jun 1992) [Discussing Bach's Cantatas]
2. Suzuki, Masaaki:   Monteverdi kara Bach e. BCJ 8 (Jul 1993) [From Monteverdi to Bach]
3. Suzuki, Masaaki:   Enso Noto. BCJ 18 (Apr 1995) [Performance notes]
4. Suzuki, Masaaki:   Enso Noto. BCJ 20 (Jul 1995) [Performance notes]
5. Tsuchida, Eizaburo; Suzuki, Masaaki.:   Taidan - Bach Collegium Japan no kore made, ima, soshite kore kara. BCJ 20 (Jul 1995) [Discussion: Bach Collegium Japan -- past, present and future] ed. Fumio Narumi.
6. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 21 (Nov 1995) [Production notes]
7. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 23 (Mar 1996) [Production notes]
8. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 23 (Mar 1996) [Production Notes]
9. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 24 (Apr 1996) [Production notes]
10. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 26 (Jun 1996) [Production notes]
11. Isoyama, Tadashi; Suzuki, Masaaki:   Bach no Gendai -- Shukyo, soshite 21-Seiki no Enso ni mukete (Bach -- Kogakki no Uchu) Yuriika 28/1 (1996), 128-147. [Bach's modernity - towards religion and performance in 21st century.]
12. Suzuki, Masaaki:   Bach to Orugan. BachZenshu 9 (Jan 1997), 52-69. [Bach and Organ]
13. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Note. BCJ 28 (Feb 1997), [16]. [Production notes]
14. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 30 (Jun 1997) [Production notes]
15. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 31 (Jul 1997), [13-14]. [Production notes]
16. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BCJ 33 (Oct 1997) [Production notes]
17. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [Trumpet, Oboe da caccia] BCJ 34 (Jun 1998), [15]. [Production notes]
18. Suzuki, Masaaki:   BIS 25-Shunen ni okuru. BCJ 35 (Sep 1998), 27. [A message for BIS on their 25th anniversary]
19. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 243 (problem about versions); pronunciation of Latin] BCJ 36 (Nov 1998), 8. [Production notes]
20. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto [BWV 179, 105 and 186] BCJ 37 (Feb 1999), 14-15. [Production notes]
21. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 147 and 64] BCJ 38 (May 1999), 14-15. [Production notes]
22. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 69a, 77 and 119] BCJ 40 (Oct 1999), 15-17. [Production notes]
23. Rilling, Helmuth; Koopman, Ton; Suzuki, Masaaki:   'Nur wer die Kantaten kennt, kennt Bachs Musik'. Drei Dirigenten über ihre Gesamteinspielungen. MKirche 69/4 (Jul-Aug 1999), 268-273.
24. Suzuki, Masaaki:   Brandenburg Kyosokyoku Zenkyoku Ensokai. Seisaku noto. BCJ 42 (May 2000), 20-21. [Brandenburg Concertos. Complete Performance. Production notes]
25. Suzuki, Masaaki:   Seisaku noto. [BWV 194] BCJ 45 (Nov 2000), 14. [Production notes]
26. Suzuki, Masaaki:   Junankyoku: Taisaku 'Yohane Junankyoku' no Mikata, Kikikata. Durrer no rensaku hanga 'Junan' to tomoni. [ce]Daremoiwanakatta (2000), 244-280. [Passions: How to view and listen the masterpiece 'St John Passion' with Durrer's print series 'Passion'.
27. Sannomiya, Masamitsu; Suzuki, Masaaki:   Oboe. [ce]GakkiHakubutsukan (2000), 12-15.
28. Breig, Werner; Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake; Sato, Nozomi:   Zadankai. Gendai ni ikiru Bach -- Enso to Kenkyu kara. ExMusica 1 (Jun 2000), 6-21. [Discussion. 'Living Bach today -- from performance and research']
29. Suzuki, Masaaki:   Italia Kiko. BCJ (Dec 2001), 55-56. [Touring Italy]
30. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 181, 144, 73] BCJ 46 (Mar 2001), 24-25. [Production notes]
31. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 66, 134 and 67] BCJ 48 (May 2001), 24-25. [Production Notes]
32. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 37, 86, 166 and 104] BCJ 49 (Jun 2001), 26-27. [Production Notes]
33. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 44 and 59] BCJ 50 (Sep 2001), 30-31. [Production Notes]
34. Suzuki, Masaaki; Kato, Hiroko:   Bach kara no okurimono. [Gift from Bach] Tokyo: Shunju sha, 2002. vii, 423p. ISBN: 4393937562.
35. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 65, 81 and 190] BCJ 51 (Feb 2002), 32-34. [Production Notes]
36. Suzuki, Masaaki:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 52 (Mar 2002), 6. [Changes made to St John Passion]
37. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 94] BCJ 53 (Apr 2002), 32-33. [Production Notes]
38. Suzuki, Masaaki:   Masaaki Seisaku Noto. [BWV 10 and 178] BCJ 54 (Jun 2002), 34-35. [Production Notes]
39. Suzuki, Masaaki:   [Program Notes: BWV 106] BCJ 56 (Sep 2002), 16-17.
40. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 8, 33, 113 and 106] BCJ 56 (Sep 2002), 33-35. [Production Notes]
41. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 114 and 99] BCJ 57 (Feb 2003), 27. [Production Notes]
42. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 245 and 244] BCJ 58 (Apr 2003), 63. [Production Notes]
43. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 96, 122 and 180] BCJ 59 (Jun 2003), 26-27. [Production Notes]
44. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 5 and 80] BCJ 60 (Sep 2003), 26-27. [Production Notes]
45. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1066-1069] BCJ 61 (Oct 2003), 14-15. [Production Notes]
46. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 139, 26, 116 and 62] BCJ 62 (Mar 2004), 27-29. [Production Notes]
47. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 11 and 249] BCJ 63 (May 2004), 24-25. [Production Notes]
48. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Cornet (Zink) to Trombone ni tsuite. [BWV 2, 135, 3, 38] BCJ 64 (Jun 2004), 31-33. [Production Notes: On Cornet (Zink) and Trombone]
49. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 101, 91, 121 and 133] BCJ 65 (Sep 2004), 27-29. [Production Notes]
50. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1052R, 1055R and 1064R] BCJ 66 (Nov 2004), 12-14. [Production Notes]
51. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 123, 124, 125 and 111] BCJ 67 (Feb 2005), 29. [Production Notes]
52. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Chenbaro no Shiyo ni tsuite. [BWV 41, 92 and 130] BCJ 68 (Apr 2005), 28-30. [Production Notes: On the use of a harpsichord]
53. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 126, 127 and 1] BCJ 69 (Jun 2005), 28-29. [Production Notes]
54. Suzuki, Masaaki:   J. S. Bach no Koraru Kantata Ichiran. BCJ 69 (Jun 2005), 30-31. [Table of J. S. Bach's Chorale Cantatas.]
55. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Kantata ni okeru Orugan ni tsuite [BWV 35, 51, 1083] BCJ 70 (Sep 2005), 34-35. [Production Notes: On the use of organ in cantatas]
56. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. BWV 6 ni okeru Violoncello piccolo ni tsuite. Shiryo to Gakkihensei ni tsuite. BCJ 71 (Feb 2006), 28-31. [Production Notes: on Violoncello piccolo in BWV 6. On the Sources and orchestration.]
57. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 244b] BCJ 72 (Apr 2006), 42-44. [Production Notes]
58. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 128, 87, 176 and 74] BCJ 73 (Jul 2006), 25. [Production Notes]
59. Suzuki, Masaaki:   America, Europa Tour o oete. BCJ 73 (Jul 2006), 26-29. Bach Collegium Japan US-EU-Tour 2006.
60. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 52, 82, 169, 55 and 58] BCJ 74 (Sep 2006), 28-31. [Production Notes]
61. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 28, 183, 85, 175 and 68] BCJ 75 (Feb 2007), 25-27. [Production Notes]
62. Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 76 (Apr 2007), 47. [The development of St John Passion]
63. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 137, 164, 168 and 79] BCJ 77 (Jun 2007), 27. [Production Notes]
64. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 49, 84, 82 and 56] BCJ 78 (Sep 2007), 27-29. [Production Notes]
65. Suzuki, Masaaki:   2007-Nen Natsu Kiko. BCJ 78 (Sep 2007), 37-39. [2007 summer tour]
66. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 16, 13, 32 and 72] BCJ 79 (Feb 2008), 29-31. [Production Notes]
67. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Enso no Yoshiki ni tsuite; Pitch ni tsuite; Mendelssohn Sakuhin ni okeru Continuo ni tsuite; Text ni tsuite. BCJ 80 (May 2008), 37. [Production Notes: On the performance style; on the pitch; on continuo in Mendelssohn's works; on text]
68. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 151, 57, 158 and 110] BCJ 81 (Jul 2008), 32-34. [Production Notes]
69. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 43, 88 and 146] BCJ 82 (Sep 2008), 29-31. [Production Notes]
70. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 1045, 187, 39 and 129] BCJ 83 (Feb 2009), 28-29. [Production Notes]
71. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. Shiyo Gakufu to Genson suru Shiryo ni tsuite; Mendelssohn no Joen no Tokucho to Konkai no Saigen Hoho. BCJ 84 (Apr 2009), 55-58. [Production Notes: On the edition used and the surviving sources; Features of Mendelssohn's performance and how it is attempted to reconstruct it this time]
72. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 225, 226, 227, 228, 229, 230 and 118] BCJ 85 (Jun 2009), 24-27. [Production Notes]
73. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 102] BCJ 86 (Oct 2009), 31-33. [Production Notes]
74. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 27, 47] BCJ 87 (Feb 2010), 26-28. [Production Notes]
75. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 117, 120] BCJ 89 (Jun 2010), 28-33. [Production Notes]
76. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 156, 159] BCJ 90 (Sep 2010), 31-33. [Production Notes]
77. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 174, 145, 170, 149] BCJ 92 (Feb 2011), 29-31. [Production Notes]
78. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 192, 195, 157, 120a] BCJ 93 (Jun 2011), 25-27. [Production Notes]
79. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 134a, 208] BCJ 94 (Jul 2011), 24-25. [Production Notes]
80. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 29, 112, 140] BCJ 95 (Sep 2011), 28-29. [Production Notes]
81. Beißwenger, Kirsten; Suzuki, Masato; Suzuki, Masaaki (eds.):   Singet dem Herrn ein neues Lied ; BWV 190: Kantate zum Neujahrstag für Soli (ATB), Chor (SATB) 3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen, (1 Oboe d'amore), Fagott, 2 Violinen, Vila und Basso continuo / Johann Sebastian Bach. Rekonstruktion von Masato Suzuki (Satz 1) und Masato und Masaaki Suzuki (Satz 2) herausgeben von Kirsten Beißwenger. - Stuttgart: Carus, [2012]. 63p [3-4 (Vorwort), 5-6 (Foreword), 7-59, 61-63 (Krit. Ber.)] ISMN: M-007-13716-8. (= Stuttgarter Bach-Ausgaben Urtext in Zusammenarbeit mit dem Bach-Archiv Leipzig) [BWV 190]
82. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 177, 9, 97] BCJ 96 (Feb 2012), 28-31. [Production Notes]
83. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 524] BCJ 98 (Jul 2012), 28. [Production Notes]
84. Suzuki, Masaaki:   Bach Medal Jusho: Kansha no Kotoba. BCJ 98 (Jul 2012), 42-43. Speech at the ceremony of 'Bach Medal 2012'.
85. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 2 / Wedding Cantata. [Programme booklet] [BWV 173a, 202, 524, 36c]. The 2nd Subscription Concert in Nagoya [on] 16 July 2012; 98th Subscription Concert [on] 20 July 2012 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2012. 52p. [contents]
86. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 197, 197a, 14, 100] BCJ 99 (Sep 2012), 29-31. [Production Notes]
87. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.63 / Cantatas from Leipzig 1730-40s - III. [Programme booklet] [BWV 539, J. L. Krebs, Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 197, 197a/4,5,6,7; BWV 14, 100]. 222nd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 15 September 2012; 99th Subscription Concert [on] 17 September 2012 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2012. 48p. [contents]
88. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 69, 30, 191] BCJ 100 (Feb 2013), 28-29.
89. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.64 / Cantatas from Leipzig 1730-40s - IV: Completion of the Church Cantata Cycle. [Programme booklet] [BWV 552, 69, 30, 191]. 223rd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 23 February 2013; 100th Subscription Concert [on] 24 February 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 68p. [contents]
90. Suzuki, Masaaki:   Seisaku Noto. [BWV 245] BCJ 101 (Mar 2013), 32-34.
91. Suzuki, Masaaki; Kobayashi, Yoshitake:   Yohane Junankyoku no Hensen. BCJ 101 (Mar 2013), 35. [Changes made to St John Passion]
92. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2013. Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. [Programme booklet] [BWV 245] 101st Subscription Concert [on] 29 March 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 30 March 2013 in Sai no Kuni Saitama Geijutsu Gekijo Ongaku Hall. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 60p. [contents]
93. Suzuki, Masaaki:   Production notes. Seisaku Noto. BCJ 102 (May 2013), 40-45. [BWV 4, 172, 31]
94. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.65 / Early Cantatas for Easter and Pentecost. [Programme booklet] [BWV 531, 618, 667, PWV 1205, BWV 4, 172, 31]. 225th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 26 May 2013; 102nd Subscription Concert [on] 31 May 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 51p. [contents]
95. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 207, 205] BCJ 103 (Jul 2013), 32-35.
96. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 3 / 'Glückwünschkantate für die Professoren an der Universität zu Leipzig' DRAMMA PER MUSICA [Programme booklet] [BWV 207, 205]. The 3rd Subscription Concert in Nagoya [on] 21 July 2013; 103rd Subscription Concert [on] 26 July 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 47p. [contents]
97. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 104 (Sep 2013), 30-33. [BWV 236, 242, 240, 241, 235]
98. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.66 / Lutheran Mass I. [Programme booklet] [BWV 542, 236, 240, 241, 235]. 227th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 21 September 2013; 104th Subscription Concert [on] 23 September 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 41p. [contents]
99. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart Requiem. 105th Subscription Concert [on] 9 December 2013 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2013. 59p. [contents]
100. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 106 (Feb 2014), 28-33. [BWV 234, 233]
101. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.67. Lutheran Masses II. [Programme booklet] [BWV 618, 540, 234, 233]. 229th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 22 February 2014; 106th Subscription Concert [on] 23 February 2014 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2014. 45p [+ pp.46-52]. [contents]
102. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2014. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] [BWV 244] 107th Subscription Concert [on] 18 April 2014 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2014. 64p. [contents]
103. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.68. [Programme booklet] [BWV 651, 652, 20, 39, 75]. 230th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 31 May 2014; 108th Subscription Concert [on] 1 June 2014 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2014. 52p. [contents]
104. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [Relationship between Parody and Performance; BWV 213, 214] BCJ 109 (Oct 2014), 26-29.
105. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 4 / 'Herkules auf dem Scheidewege' DRAMMA PER MUSICA [Programme booklet] [BWV 213, 214]. The 4th Subscription Concert in Nagoya [on] 28 September 2014; 109th Subscription Concert [on] 3 October 2014 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2014. 44p. [contents]
106. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. BCJ 110 (Nov 2014), 32.
107. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. 'Danket dem Herren, denn er ist freundlich' Heinrich Schütz: Psalmen Davids. [Programme booklet] [SWV 41, 42, 43; SSWV 100; SWV 38, 47, 64, 342, 35, 367, 45; Sweelinck, Psalm 36, 116] 232nd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 22 November 2014; 110th Subscription Concert [on] 24 November 2014 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2014. 48p. [contents]
108. Suzuki, Masaaki; Okazaki, Nakako:   Interview: Bach no Kyokai Kantata. ReihaiToOngaku 161 (Spring 2014), 8-12. (Tokushu: Kyokai Ongakuka Bach) [Interview: Bach's Church Cantatas. (Specials: Church Musician Bach)]
109. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 106, On 'Campanella' in BWV 53 (spurious work), BWV 198] BCJ 111 (Feb 2015), 26-29.
110. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 5 / Trauerode [Programme booklet] [BWV 534, 641, 106, 'Der Gerechte kommt um' (deest), 53, 198]. 233rd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 21 February 2015; 111th Subscription Concert [on] 22 February 2015 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2015. 44p. [contents]
111. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2015. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] [BWV 244] 112th Subscription Concert [on] 3 April 2015 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2015. 60p. [contents]
112. Suzuki, Masaaki; Ishiyama, Maki:   Interview: Suzuki Masaaki ga kataru. Luther no Shukyokaikaku 500-Shunen ni yosete: Bach 'Chorale Cantata' no Miryoku, I. BCJ 113 (Jun 2015), 10-13. [Interview: Masaaki Suzuki speaks. On the 500th anniversary of Luther's reformation: The attractiveness of Bach's 'chorale cantatas', part 1]
113. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.69. [Programme booklet] Luther 500 Project (1): 1517-2017 -- Shukyokaikaku 500-shunen o Kinen shite [Marking the 500th anniversary of the reformation] [BWV 625, 683, 686, 101, 7, 38; plus 3 chorale preludes by Johann Walther] 113rd Subscription Concert [on] 6 June 2015 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 234th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 7 June 2015. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2015. 44p. [contents]
114. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 203, 209, 212] BCJ 114 (2015), 28-31.
115. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 6 / Cantate Burlesque [Programme booklet] [BWV 593, 971, 203, 209, 212]. The 235th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 19 September 2015; The 5th Subscription Concert in Nagoya [on] 20 September 2015; The 114th Subscription Concert [on] 26 September 2015 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2015. 42p. [contents]
116. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart: Missa c-moll KV 427. [Programme booklet] [KV 220, 165, 427] The 115th Subscription Concert [on] 21 November 2015 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2015. 48p. [contents]
117. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 215, 206] BCJ 116 (Feb 2016), 26-31.
118. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 7 [Programme booklet] [BWV 592, 215, 206]. The 236th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 20 February 2016; The 116th Subscription Concert [on] 26 February 2016 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2016. 44p. [contents]
119. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2016. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet]. [BWV 244] 117th Subscription Concert [on] 25 March 2016 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2016. 60p. [contents]
120. Suzuki, Masaaki; Ebata, Nobuaki:   Ebata san kara no Otayori: BWV 78 no Hisshafu o megutte. Seisaku Noto ni kaete. BCJ 118 (May 2016), 25-27. [Letter from Mr Ebata: on BWV 78's manuscript copy: in exchange for production notes]
121. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.70. [Programme booklet] Luther 500 Project (2): 1517-2017 -- Shukyokaikaku 500-shunen o Kinen shite [Marking the 500th anniversary of the reformation] [BWV 733, 648; Praetorius Musae Sioniae - 'Meine Seele erhebt den Herren', Magnificat à 8; BWV 10, 94, 78] 237th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 28 May 2016. 118th Subscription Concert [on] 31 May 2016 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2016. 44p. [contents]
122. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 207a, 201] BCJ 119 (Sep 2016), 26-29.
123. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 8 [Programme booklet] [BWV 207a, 201]. The 239th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 22 September 2016; The 119th Subscription Concert [on] 23 September 2016 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2016. 40p. [contents]
124. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Messe in h BWV 232. [Programme booklet]. [BWV 232] 120th Subscription Concert [on] 11 November 2016 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2016. 40p. [contents]
125. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.71. [Programme booklet] Luther 500 Project (3): 1517-2017 -- Shukyokaikaku 500-shunen o Kinen shite [Marking the 500th anniversary of the reformation] [BWV 544, 727, 641; J. Walter: Choral 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin'; Praetorius: 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin', 2. Teil und 3. Teil; 'Polyhymnia panegyrica et caducea trix'; H. Schütz: 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin', 21 Capella. 'Musikalische Exequien', p.7; BWV 125, 33, 1] 121st Subscription Concert [on] 10 March 2017 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 240th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 11 March 2017; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2017. 44p. [contents]
126. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2017. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] [BWV 244] 122nd Subscription Concert [on] 14 April 2017 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2017. 64p. [contents]
127. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.72. [Programme booklet] Luther 500 Project (4): 1517-2017 -- Shukyokaikaku 500-shunen o Kinen shite [Marking the 500th anniversary of the reformation] [BWV 651, 645, 654; J. Pachelbel: Cantata 'Was Gott tut, das ist wohlgetan'; BWV 100, 180, 140] 123rd Subscription Concert [on] 20 May 2017 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 241st Kobe Shoin Chapel Concert [on] 21 May 2017; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2017. 42p. [contents]
128. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. [BWV 204, 30a] BCJ 124 (Jul 2017), 24-27.
129. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Secular Cantata Series vol. 9 [Programme booklet] [BWV 1-68, 204, 30a]. The 242nd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 15 July 2017; The 124th Subscription Concert [on] 17 July 2017 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2017. 40p. [contents]
130. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.73. [Programme booklet] Luther 500 Project (5): 1517-2017 -- Shukyokaikaku 500-shunen o Kinen shite = The Quincentenary of Martin Luther's Reformation [BWV 720, 80b/1, 79, 192, 80] 125th Subscription Concert [on] 31 October 2017 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2017. 44p. [contents]
131. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion BWV 245. [Programme booklet] The 243rd Kobe Shoin Chapel Concert [on] 10 February 2018; 126th Subscription Concert [on] 12 February 2018 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial' [et.al]. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2018. 52p. [contents]
132. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2018. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] [BWV 244]. 127th Subscription Concert [on] 30 March 2018 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 31 March 2018 at Tokorozawa Shimin Bunka Center Muse Arc Hall. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2018. 62p. [contents]
133. Suzuki, Masaaki:   Production Notes. Seisaku Noto. ['Weimar Jidai no Kantata to sono Saien ni tsuite', BWV 182, BWV 31, BWV 172] BCJ 128 (May 2018), 24-25. [On Weimar cantatas and their repeat performances]
134. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.74. Shukusai no Kantata. Leipzig Bach Ongakusai Shutsuen Kinen [Programme booklet] [Commemorating the participation of Bachfest Leipzig] [BWV 531, 182, Jacobus Gallus 'Alleluja. In Resurrectione tua, Christe', BWV 31, Martin Roth, 'In Domino Deo gaudebimus jugiter et cantabimus', BWV 172] 128th Subscription Concert [on] 11 May 2018 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; 244th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 12 May 2018. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2018. 40p. [contents]
135. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Mozart Requiem. 129th Subscription Concert [on] 24 September 2018 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2018. 48p. [contents]
136. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Johann Sebastian Bach: Weihnachts-Oratorium BWV 248. [Programme booklet] 130th Subscription Concert [on] 23 November 2018 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2018. 52p. [contents]
137. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Church Cantata Series vol.75. [Programme booklet] [BWV 690, 691, 647, 642, 150, 12, 21] 246th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 2 March 2019; 131st Subscription Concert [on] 3 March 2019 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2019. 42p. [contents]
138. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. Passion Concert 2018. Johann Sebastian Bach: Matthäus-Passion BWV 244. [Programme booklet] [BWV 244]. 132nd Subscription Concert [on] 19 April 2019 and 21 April 2019 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'. Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2019. 64p. [contents]
139. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach Cantata Series vol.76. Maria no Sanka. [Mary's hymn of praise] [BWV 545/1, 529/2, 545/2; Magnificat primi toni, BuxWV 203; BWV 147, 37, 243] 247th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 1 June 2019; 133rd Subscription Concert [on] 2 June 2019 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2019. 38p. [contents]
140. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Jagdkantate. [Programme booklet] [BWV 593, 196, 202, 1046a, 208] 248th Kobe Shoin Chapel Concert [on] 21 September 2019; 134th Subscription Concert [on] 22 September 2019 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2019. 42p. [contents]
141. Suzuki, Masaaki (ed.):   Bach Collegium Japan. J. S. Bach: Die Brandenburgischen Konzerte. [Programme booklet] [BWV 1046-1051] 8th Nagoya Subscription Concert [on] 23 November 2019; 135th Subscription Concert [on] 24 November 2019 in Tokyo Opera City Concert Hall - 'Takemitsu Memorial'; Ed. Masaaki Suzuki. - Tokyo: Bach Collegium Japan, 2019. 40p. [contents]

Search took 1.015s cpu time (0.046s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita