Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kubota, Keiichi
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kubota, Keiichi:   Bach no Musuko tachi. Barokku kara Kotenha e. (1987), 246p
2. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach no Leipzig Jidai: Denki Jojutsu ni kansuru Ichikosatsu to shite TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2/45 (1995), 17-31
3. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach no Kokyoteki Sakuhin ni tsuite. TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2/47 (1996), 31-38
4. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach no Kigaku Sosaku ni okeru Kaitei oyobi Henkyoku ni kansuru Kenkyu. diss. (1999), 671p
5. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach to Hyodai Ongaku: Sono Rinen to Jissen ni tsuite. TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2/50 (Feb 1999), 61-73
6. Kubota, Keiichi:   C. P. E. Bach Kenkyu. Kaitei to Henkyoku. A study of his revisions and arrangements. (2000), 632p
7. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach aruiwa J.S. Bach? Sakuhin no Shingi o megitte. BulFacMTokyoGeijutsuDaigaku 25 (Mar 2000), 61-79
8. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach no Kaitei ni tsuite. OngakuGaku 45/2 (2000), 130-142
9. Kubota, Keiichi:   Atarashii C.P.E. Bach Zo ni mukete: 1988-Nen Iko no Kenkyu Doko o Shiten to shite. (2001), 278-284
10. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach to 'Koyoshiki'. TokyoGakugeiDaigakuKiyo 2/52 (2001), 135-146
11. Kubota, Keiichi:   C.P.E. Bach to J.N. Forkel. [fs]Sumikura70 (2002), 171-179
12. Kubota, Keiichi:   Emanuel Bach: Ongaku no Kindai o kirihiraita Dokuso Seishin. (2003), 465, 159p
13. Kubota, Keiichi:   C. P. E. Bach: A Study of His Revisions and Arrangements. (2004), 574p
14. Kubota, Keiichi:   C.P.E Bach ni yoru J.S. Bach no Ongaku no 'Densho' to 'Sozoteki Juyo'. [p]MSJ_Tokyo (Oct 2008)
15. Kubota, Keiichi:   '1788 Nen': C. P. E. Bach, Breitkopf, Forkel, Swieten, Mozart. (2011), 215-225
16. Kubota, Keiichi (ed.):   Bach Keyword Jiten. (2012), 465p
17. Kubota, Keiichi:   Bach no Katei, Seikatsu, Kyoiku. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 120-131
18. Kubota, Keiichi:   Chichi Sebastian to Jinan Emanuel. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 160-173
19. Isoyama, Tadashi; Kubota, Keiichi; Sato, Shinichi (eds.):   Kyoyo to shite no Bach: Shogai, Jidai, Ongaku o manabu 14-Ko. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 208p
20. Kubota, Keiichi:   Dai-2-Kai (4 Gatsu 25 Nichi): C. P. E. Bach 'Clavier Soho'. KunitachiColMResearchInstBul 25 (2012), 100-104

Search took 1.046s cpu time (0.015s in system), 58212 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita