Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kawabata, Junshiro
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kawabata, Junshiro:   J. S. Bach to sono Jidai--Seitan 300-nen ni yosete. BunkaHyoron 294 (Sep 1985), 169-181
2. Kawabata, Junshiro:   Bach to Gendai--Shukyoshin naki Jidai no Shukyo Ongaku. BunkaHyoron 308 (Nov 1986), 167-182
3. Kawabata, Junshiro:   Matai Junankyoku ni tsuite. (7 Jul 2002)
4. Kawabata, Junshiro:   J.S. Bach. Jidai o koeta Kantoru. (2006), 302p
5. Kawabata, Junshiro:   Gendaiteki Kadai to shite no Bach no Ongaku. Compax 4 (2006)
6. Kawabata, Junshiro; Sekiya, Naoto (eds.):   Bach no Koraru o utau. Meikyoku 50 sen. (2007), 267p
7. Kawabata, Junshiro:   'Yohane Junankyoku' Seiritsu no Haikei. 'Gakucho-gata Kantoru' ga Jitsugen saseta Hatsu no Junankyoku. BCJ 76 (Apr 2007), 48-51
8. Kawabata, Junshiro:   Yohane Fukuinsho no Ko. ReihaiToOngaku 135 (Autumn 2007)
9. Kawabata, Junshiro:   Matai Junankyoku o megutte. BCJ (Mar 2008), 6-7
10. Kawabata, Junshiro:   Bach no tsukatta Sanbikashu. ReihaiToOngaku 136 (Winter 2008), 64-68
11. Kawabata, Junshiro:   Bach no Shunyu to Izokikin. ReihaiToOngaku 137 (Spring 2008), 60-64
12. Kawabata, Junshiro:   Thomas Kyokai ga Calvin-ha datta toki. ReihaiToOngaku 138 (Summer 2008), 60-64
13. Kawabata, Junshiro:   Parodii ga tsukurenai Jidai. ReihaiToOngaku 139 (Autumn 2008), 60-64
14. Kawabata, Junshiro:   J. S. Bach no Ongaku ga Gendai ni tsutaeru mono. GekkanHodanren 993 (Mar 2009), 13-22
15. Kawabata, Junshiro:   Bach no Ongaku to Shoshukyokan no Taiwa no Mondai. GekkanHodanren 999 (May 2009), 61-64
16. Kawabata, Junshiro:   Tabigeinin kara Machigakushi e. ReihaiToOngaku 140 (Winter 2009), 60-64
17. Kawabata, Junshiro:   Luther to Kantoru. ReihaiToOngaku 141 (Spring 2009), 60-64
18. Kawabata, Junshiro:   Bach to Kantoru. ReihaiToOngaku 142 (Summer 2009), 62-66
19. Kawabata, Junshiro:   Bach to Orugan. ReihaiToOngaku 143 (Autumn 2009), 58-62
20. Kawabata, Junshiro:   Koethen no Nazo (1). ReihaiToOngaku 144 (Winter 2010), 58-62
21. Kawabata, Junshiro:   Koethen no Nazo (2). ReihaiToOngaku 145 (Spring 2010), 58-62
22. Kawabata, Junshiro:   Bach to Keikenshugi (1) ReihaiToOngaku 146 (Summer 2010), 56-60
23. Kawabata, Junshiro:   Bach to Keikenshugi -- Eisenach kara Mühlhausen (1). ReihaiToOngaku 146 (Summer 2010), 56-60
24. Kawabata, Junshiro:   Bach to Keikenshugi -- Eisenach kara Mühlhausen e (2). ReihaiToOngaku 147 (Autumn 2010), 60-64
25. Kawabata, Junshiro:   Bach to Keiken Shugi - Buxtehude Taiken. ReihaiToOngaku 148 (Winter 2011), 60-64
26. Kawabata, Junshiro:   Bach no Orugan Kyoku no Shiyo Mokuteki (1). ReihaiToOngaku 149 (Spring 2011), 60-64
27. Kawabata, Junshiro:   Bach no Orugan Kyoku no Shiyo Mokuteki (2). ReihaiToOngaku 150 (Summer 2011), 58-62
28. Kawabata, Junshiro:   Bach no Gakko Kyoiku. ReihaiToOngaku 151 (Autumn 2011), 54-58
29. Kawabata, Junshiro:   Program Notes. 'Matai Junankyoku' to Koraru. BCJ 97 (Apr 2012), 10-14
30. Kawabata, Junshiro:   Bach to Kenetsu. ReihaiToOngaku 152 (Winter 2012), 54-58

Search took 1.045s cpu time (0s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita