Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Kato, Ichiro
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Kato, Ichiro:   Bach to Tempo rubato: Sho Onkei ni okeru Tempo no Henka ni kansuru Kenkyu. KunitachiColMResearchInstBul 22 (Mar 2010), 83-105
2. Kato, Ichiro:   Bach to Futen Rizumu: Furansu-fu Jokyoku Yoshiki ni okeru Rizumu no Eika ni kansuru Kenkyu. OngakuKenkyu 22 (2010), 15-30
3. Kato, Ichiro:   Bach no Klavier Ongaku: Ensosha no Tachiba kara. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 62-79

Search took 1.045s cpu time (0.031s in system), 50923 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita