Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Isoyama, Tadashi
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Isoyama, Tadashi:   Ongaku to Gelehrsamkeit -- Mattheson o Chushin ni. OngakuGaku 20 (1974), 129-143
2. Isoyama, Tadashi:   Mattheson no Ongaku Riron ni okeru Yoshiki no Mondai (Taikai Hokoku) Bigaku 26/3 (1975), 52
3. Isoyama, Tadashi:   Barokku Ongaku ni okeru Figura -- Shujiteki Ongakuron no Ichisokumen (Rhetoric Tokushu). Shiso 4 (1981), 208-226
4. Isoyama, Tadashi:   Fukai Riyu o fumaete Jiyu sa e -- 'Nippon Bach Akademie 1984' kara. OngakuGeijutsu 42/ 7 (1984), 98-101
5. Isoyama, Tadashi:   Bach: Tamashii no Evangelist. Johann Sebastian Bach: Evangelist der Seele. (1985), 265, 58p
6. Isoyama, Tadashi:   Tagenteki Soul Music ga Techno Shakai o Yusaburu (J. S. Bach no Gendaiteki Miryoku -- Seitan 300-Nen). AsahiJ 27/12 (29 Mar 1985), 84-88
7. Isoyama, Tadashi:   Teiki sareta Tasai na Ronten -- J.S.Bach Seitan 300-Nen Kinen 'Bach e no Atarashii Shiten'. OngakuGeijutsu 43/ 5 (1985), 102-105
8. Isoyama, Tadashi:   Gendai no Bach Kenkyu -6- Bach to Shocho, soshite Shujigaku. OngakuGeijutsu 43/ 8 (1985), 82-89
9. Isoyama, Tadashi:   Bach ni totte no Maria. BCJ 3 (Oct 1992)
10. Isoyama, Tadashi:   J.S. Bach. (1993), 222p
11. Isoyama, Tadashi:   Johann Sebastian Bach: Mattäus Passion. Matai Junankyoku. (1994), 57, 491p
12. Isoyama, Tadashi:   'Matai' to no Hikaku o tooshite miru 'Yohane' no Miryoku. BCJ 18 (Apr 1995)
13. Isoyama, Tadashi:   [Programme Notes for BWV 131, 106; J.R.Ahle: Magnifacat in A; BWV 71] BCJ 21 (Nov 1995)
14. Isoyama, Tadashi:   Ima, Bach no Kantata o. BachZenshu 1 (Apr 1996), 12-23
15. Isoyama, Tadashi:   Kantata Dai-1-Ban - Dai-36-Ban. BachZenshu 1 (Apr 1996), 234-275 [26-67]
16. Isoyama, Tadashi (ed.):   Kyokai Kantata I / Kirchenkantaten 1 / Church cantatas 1. BachZenshu 1 (Apr 1996), 297p
17. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note for BWV 72, 111, 156, 1041, 140] BCJ 23 (Mar 1996)
18. Isoyama, Tadashi:   [Programme notes for BWV 72, 111, 156, 1041, 140] BCJ 23 (Mar 1996)
19. Isoyama, Tadashi:   Gakkyoku Kaisetsu to Taiyaku. [BWV 163, 165, 199, 185] BCJ 26 (Jun 1996)
20. Isoyama, Tadashi:   Bach Bunken Ichiranpyo II (Hogo Bunken). [ce]BachJiten (1996), 530-534
21. Isoyama, Tadashi; Kobayashi, Yoshitake; Narumi, Fumio (eds.):   Bach Jiten. Das Bach Lexikon. [ce]BachJiten (1996), 559p
22. Isoyama, Tadashi; Suzuki, Masaaki:   Bach no Gendai -- Shukyo, soshite 21-Seiki no Enso ni mukete (Bach -- Kogakki no Uchu) Yuriika 28/1 (1996), 128-147
23. Isoyama, Tadashi:   Jidai no Naka no Kantata. BachZenshu 3 (Oct 1997), 12-25
24. Isoyama, Tadashi:   Kantata Dai-79-Ban - Dai-117-Ban. BachZenshu 3 (Oct 1997), 232-272 [29-69]
25. Isoyama, Tadashi (ed.):   Kyokai kantata III / Kirchenkantaten 3 / Church cantatas 3. BachZenshu 3 (Oct 1997), 298p
26. Isoyama, Tadashi:   Oruganisuto Bach. BachZenshu 9 (Jan 1997), 12-37
27. Isoyama, Tadashi (ed.):   Orugan Kyoku I / Das Orgelwerk 1 / Music for organ 1. BachZenshu 9 (Jan 1997), 209p
28. Isoyama, Tadashi:   Gakkyoku Kaisetsu. [BWV 18, 152, 155, 161] BCJ 28 (Feb 1997), [ 2-3]
29. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note: BWV 31, 172, 21] BCJ 30 (Jun 1997)
30. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note: BWV 22, 23, 75, 147] BCJ 31 (Jul 1997), [ 2-12]
31. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note: BWV 228, 227, 226, 229, 225] BCJ 33 (Oct 1997)
32. Isoyama, Tadashi:   Bach no Shikaku. Shikaku no Bach. BachZenshu 8 (Jan 1998), 144-155
33. Isoyama, Tadashi:   Sozosei to Kyoiku: Bach no Clavier Ongaku. BachZenshu 12 (Jul 1998), 12-27
34. Isoyama, Tadashi:   Goldberg Hensokyoku BWV 988. BachZenshu 12 (Jul 1998), 201-205 [36-40]
35. Isoyama, Tadashi:   Kyosokyoku Ni-Chocho BWV 972; Aria to Henso I-Tancho BWV 989; Kapuriccho 'Saiai no ani no Tabidachi ni yosete' BWV 992; Applicatio (Unshi Renshukyoku) Ha-Chocho BWV 994. BachZenshu 12 (Jul 1998), 205-207 [34-36]
36. Isoyama, Tadashi:   Itaria Kyosokyoku He-Chocho BWV 971. BachZenshu 12 (Jul 1998), 207-208 [33-34]
37. Isoyama, Tadashi:   [Sho-zensokyoku] BWV 924-931, 933-938, 939-943, [Zensokyoku to fugetta] BWV 901, 902; [Gensokyoku to fuga] BWV 903, 904, 906. BachZenshu 12 (Jul 1998), 208-212 [29-33]
38. Isoyama, Tadashi:   7-tsu no Tokkata ni tsuite. BachZenshu 12 (Jul 1998), 212-215 [26-29]
39. Isoyama, Tadashi:   Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-1-Kan BWV 846-869; Heikinritsu Clavier Kyokushu Dai-2-Kan BWV 870-893. BachZenshu 12 (Jul 1998), 215-223 [18-26]
40. Isoyama, Tadashi (ed.):   Chenbaro Kyoku II / Werke für Cembalo 2 / Music for harpsichord 2. BachZenshu 12 (Jul 1998), 237p
41. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note: BWV 24, 167, 1041, 1043, 76] BCJ 34 (Jun 1998), [ 2-14]
42. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note: J. Kuhnau: Magnificat in D; J. D. Zelenka: Magnificat in C (ZWV 107), in D (ZWV 108); J. S. Bach: BWV 243] BCJ 36 (Nov 1998), 2-6
43. Isoyama, Tadashi:   J.S. Bach no sakuhin gainen. [fs]Minagawa70 (1998), 143-149
44. Isoyama, Tadashi:   Record - CD ni yoru Kantata Enso-shi. BachZenshu 5 (Apr 1999), 12-25
45. Isoyama, Tadashi:   Kantata Dai-163-Ban - Dai-199-Ban. BachZenshu 5 (Apr 1999), 244-277 [28-61]
46. Isoyama, Tadashi (ed.):   Kyokai Kantata V / Kirchenkantaten 5 / Church cantatas 5. BachZenshu 5 (Apr 1999), 301p
47. Isoyama, Tadashi:   Bach to Wien Koten-ha BachZenshu 15 (Jul 1999), 88-97
48. Isoyama, Tadashi:   [Dresden] BachZenshu 15 (Jul 1999), 263-267 [98-102]
49. Isoyama, Tadashi:   [Hamburg, Lüneburg, Lübeck] BachZenshu 15 (Jul 1999), 269-271 [94-96]
50. Isoyama, Tadashi:   [Leipzig] BachZenshu 15 (Jul 1999), 272-275 [90-93]
51. Isoyama, Tadashi:   'Matai Junankyoku'. Nyumon no tame ni. BCJ (Mar 1999), 10-14
52. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note for BWV 179, 105 and 186] BCJ 37 (Feb 1999), 2-12
53. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note for BWV 25, 64 and 147] BCJ 38 (May 1999), 2-13
54. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note for BWV 69a, 77 and 119] BCJ 40 (Oct 1999), 4-13
55. Isoyama, Tadashi:   Colloquium: Bach and Dresden. (Speakers: Ichiro Sumikura, Yoshitake Kobayashi, Ryuichi Higuchi and Yo Tomita) [p]MSJ_Tokyo (Nov 1999)
56. Isoyama, Tadashi:   [Programme Note for BWV 48, 89, 148 and 109] BCJ 41 (Feb 2000), 4-15
57. Isoyama, Tadashi:   Bachs Klaviermusik in Japan. [p]BS_Dortmund (Jan-Feb 2002)
58. Isoyama, Tadashi:   Bach Collegium Japan. Junankyoku Enso no Ayumi. BCJ 58 (Apr 2003), 69-72
59. Isoyama, Tadashi:   Bachs Musik für Tasteninstrumente in Japan. DortmundBachF 6 (2003), 105-118
60. Isoyama, Tadashi:   Bach. Kantata no Mori o ayumu. I. Maria no 3 Shukujitsu. (2004), 159p
61. Isoyama, Tadashi:   Wiederaufgefundene Originalstimmen zur Hochzeitskantate 'Vergnügte Pleißenstadt' BWV 216. BachJb 90 (2004), 199-208
62. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 1: Bach Kenkyu to 21 Seiki. OngakuGaku 51/3 (2005), 233-235
63. Isoyama, Tadashi:   Nihonjin no Shiten ni yoru Kenkyu o. OngakuGaku 51/3 (2005), 234-235
64. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo (Oct 2005)
65. Isoyama, Tadashi:   Bach. Kantata no Mori o ayumu. II. 'Matai Fukuinsho' ni yoru Kantata 1. (2006), 167p
66. Tsuchida, Eisaburo; Isoyama, Tadashi:   War und ist die deutsche Musik/Musikwissenschaft ein Leitbild für die japanische? [p]BS_Dortmund (Jun 2006)
67. Isoyama, Tadashi:   The B-minor Mass and Japanese People: A Problematical Issue of 'Universality'. [cr]Belfast2007 1 (2007), 344-351
68. Isoyama, Tadashi:   Roundtable IV: J. S. Bach to C. P. E. Bach. Densho to Sozoteki Juyo o megutte. OngakuGaku 54/2 (2008), 146-147
69. Isoyama, Tadashi:   Roundtable 'J.S. Bach to C.P.E. Bach -- Densho to Sozoteki Juyo o megutte' (Speakers: Keiichi Kubota, Yoshitake Kobayashi, Yo Tomita). [p]MSJ_Tokyo (Oct 2008)
70. Isoyama, Tadashi:   Bach. Kantata no Mori o ayumu. III. Zakusen Senteikoke no tame no Shukuga Ongaku, Tsuito Ongaku. (2009), 159p
71. Isoyama, Tadashi:   Bach Enso no Shomondai. Ensoshi o Kaiko shitsutsu. KunitachiColMResearchInstBul 21 (Mar 2009), 139-145
72. Isoyama, Tadashi:   Bach: Tamashii no Evangelist. Johann Sebastian Bach: Evangelist der Seele. [rev edn] (2010), 352p
73. Isoyama, Tadashi:   'Kyusai' no Ongaku. Bach, Mozart, Beethoven, Wagner Ronshu. (2010), ix, 362p
74. Isoyama, Tadashi:   Motetto 'Iesu yo, Watashi no Yorokobi' BWV 227 o megutte. KunitachiColMResearchInstBul 22 (Mar 2010), 161-175
75. [Isoyama, Tadashi]:   Joshua Rifkin Sensei no Kokai Lesson to 'Matai' Joen o furikaette. KunitachiColMResearchInstBul 22 (Mar 2010), 177-188
76. Isoyama, Tadashi:   'Rotancho Misakyoku' no Juyo to Genzai: sono 'Fuhensei' o megutte. KunitachiColMJ 46 (2011), 51-60
77. Isoyama, Tadashi:   Bach no Shogai: Bach Kenkyu o meguru Shomondai. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 6-17
78. Isoyama, Tadashi:   Bach to Kami. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 48-61
79. Isoyama, Tadashi:   Bach to Ryuko. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 106-119
80. Isoyama, Tadashi:   Bach no Ongaku Zuno. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 146-159
81. Isoyama, Tadashi:   Ro-Tancho Misa Kyoku: Shuha no Tairitsu o koete. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 186-199
82. Isoyama, Tadashi; Kubota, Keiichi; Sato, Shinichi (eds.):   Kyoyo to shite no Bach: Shogai, Jidai, Ongaku o manabu 14-Ko. [ce]KyoyoToShiteNoBach (2012), 208p
83. Isoyama, Tadashi:   Nihon Shoen to Honjitsu no Koen -- 80-Nen o hasande. KunitachiColMResearchInstBul 24 (Mar 2012), 184-185
84. Isoyama, Tadashi:   Sakuhin Kaisetsu. KunitachiColMResearchInstBul 24 (Mar 2012), 186-191
85. Isoyama, Tadashi:   Yohane Junankyoku. (2020), 491p

Search took 1.031s cpu time (0s in system), 59059 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita