Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Higuchi, Ryuichi
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Higuchi, Ryuichi:   Johann Sebastian Bach no Sosaku Katusdo ni okeru Parodii no Mondai ni tsuite. diss. (1972), 284p
2. Higuchi, Ryuichi:   Anhalt-Köthen Ko Leopold no tame no Soso Ongaku BWV 244a no Seiritsu to Parody no Shomondai. OngakuGaku 20/2 (1974), 98-116
3. Higuchi, Ryuichi:   Johann Sebastian Bachs Kirchenkantaten zu Trauerfeiern und zu anderen nicht an das Kirchenjahr gebundenen Bestimmungen. Edition und kritischer Bericht. diss. (1979)
4. Higuchi, Ryuichi:   'Actus Tragicus' - sono Densho to Juyo. OngakuGaku 27/1 (1981), 48-56
5. Higuchi, Ryuichi:   Bach no Ongaku Shugyo. OngakuGeijutsu 39/ 1 (1981), 58-65
6. Higuchi, Ryuichi:   Tsukubano ni Bach wa hibiku. OngakuGeijutsu 39/ 4 (1981), 56-58
7. Higuchi, Ryuichi [et al]:   Tsuso Teion no Shomondai - Zoku. (Panel discussion) OngakuGaku 28/1 (1982), 75-81
8. Higuchi, Ryuichi:   Bach no Kantata. Kongen to Hensen. BachAkadJapan (1983), 19-31
9. Higuchi, Ryuichi:   Brahms to 19-Seiki no Bach Kenkyu (Bigakkai Dai-34-Kai Zenkoku Taikai Hokoku). Bigaku 34/3 (1983), 55
10. Higuchi, Ryuichi:   Eiko no Bach Family. BessatsuTaiyo (1984), 56-57
11. Higuchi, Ryuichi:   Barokku Ongaku to Gendai. Yuriika 16/3 (1984), 192-199
12. Higuchi, Ryuichi:   Bach. (1985), 191p
13. Sumikura, Ichiro; Tokawa, Seiichi; Higuchi, Ryuichi; Monma, Naomi:   Bach o yomu. [ce]Bach_no_subete (1985), 116-129
14. Higuchi, Ryuichi; Ichikawa, Shin'ichiro (eds.):   Bach no subete. Johann Sebastian Bach, Werk und Wirkung. [ce]Bach_no_subete (1985), 174p
15. Higuchi, Ryuichi:   Gendai no Bach Kenkyu -4- Matai Junankyoku no Seiritsu o megutte. OngakuGeijutsu 43/ 6 (1985), 84-91
16. Higuchi, Ryuichi:   Gendai no Bach Kenkyu -9- Bach no Shinsaku to Gisaku. OngakuGeijutsu 43/11 (1985), 76-83
17. Higuchi, Ryuichi:   Bach no Tabi. (1986), 79p
18. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung / Johann Sebastian Bach. NBA 1/34 (1986), xii (6p facs), 345p
19. Higuchi, Ryuichi:   Doitsu Ongaku Saijiki: Min'yo to Bach no Kantata de tsuzuru. (1987), 262p
20. Higuchi, Ryuichi:   Bach Kantata Kenkyu. (1987), 432p
21. Higuchi, Ryuichi:   Kremer -- Bach kara Gubaidulina made. OngakuGeijutsu 47/ 8 (1989), 23-27
22. Higuchi, Ryuichi:   Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe Sämtlicher Werke. Serie I · Band 34. Kirchenkantaten verschiedener, Teils unbekannter Bestimmung. Kritischer Bericht. NBA 1/34 (1990), 160p
23. Higuchi, Ryuichi; Suzuki, Masaaki:   Taidan - Bach no Kantata o Kataru. BCJ 1 (Jun 1992)
24. Higuchi, Ryuichi:   Bach Tankyu (Bach Research) (1993), 338p
25. Higuchi, Ryuichi:   Sinfonia Ni-Chocho BWV 1045. BachZenshu 14 (Dec 1995), 233 [28]
26. Higuchi, Ryuichi:   Nihon no Bach juyo. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 5 (Mar 1995), 39-46
27. Higuchi, Ryuichi:   Gould, sono Henkyo no Bigaku. Yuriika 27/1 (1995), 88-91
28. Higuchi, Ryuichi:   Orpheus o koete. Bach to Klavier o meguru kosatsu. BachZenshu 11 (Jul 1996), 12-27
29. Higuchi, Ryuichi:   Kyoikusha to shite no Bach. BachZenshu 11 (Jul 1996), 174-186
30. Higuchi, Ryuichi:   4tsu no Duetto BWV 802-805 [in Clavierübung III]. BachZenshu 11 (Jul 1996), 224-225 [24-25]
31. Higuchi, Ryuichi:   Invention (2-sei) to Sinfonia (3-sei) BWV 772-801. BachZenshu 11 (Jul 1996), 224-231 [18-25]
32. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Chenbaro Kyoku I / Werke für Cembalo 1 / Music for harpsichord 1. BachZenshu 11 (Jul 1996), 245p
33. Higuchi, Ryuichi:   Bach to Beruku, Win to Tokyo: Nippon no yogaku juyo no ichikyokumen. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 6 (Mar 1996), 23-29
34. Higuchi, Ryuichi:   Barokku Ongaku to Bach. Yuriika 28/1 (1996), 90-99
35. Higuchi, Ryuichi:   Kantata no Shiki. BachZenshu 2 (Apr 1997), 12-25
36. Higuchi, Ryuichi:   [Kantata Dai-37-Ban - Dai-43-Ban.] BachZenshu 2 (Apr 1997), 297-305 [28-36]
37. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Kyokai Kantata II / Kirchenkantaten 2 / Church cantatas. 2. BachZenshu 2 (Apr 1997), 329p
38. Higuchi, Ryuichi:   Cöthen no Sei to Zoku. BachZenshu 13 (Jul 1997), 180-195
39. Higuchi, Ryuichi:   Kantata no Shijin tachi. BachZenshu 4 (Oct 1998), 12-25
40. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Kyokai kantata IV /Kirchenkantaten 4 / Church cantatas 4. BachZenshu 4 (Oct 1998), 345p
41. Higuchi, Ryuichi:   Kizoku mo Shimin mo Nomin mo. Bach no Sezoku Kantata ga utsusu 18-Seiki Doitsu no Shakai to Seikatsu. BachZenshu 6 (Apr 1998), 12-23
42. Higuchi, Ryuichi:   Sezoku Kantata. BachZenshu 6 (Apr 1998), 220-236 [25-41]
43. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Sezoku Kantata / Weltliche Kantaten / Secular cantatas. BachZenshu 6 (Apr 1998), 256p
44. Higuchi, Ryuichi:   Rekishi no naka no Junankyoku to Oratorio. BachZenshu 8 (Jan 1998), 12-23
45. Higuchi, Ryuichi:   Fukkatsusai Oratorio 'Kitare, isoge, soshite hashire' BWV 249. BachZenshu 8 (Jan 1998), 243-245 [44-46]
46. Higuchi, Ryuichi:   Matai Junankyoku BWV 244. BachZenshu 8 (Jan 1998), 251-263 [26-38]
47. Higuchi, Ryuichi (ed.):   Misa to Junankyoku II / Messen und Passionen 2 / Masses and passions 2. BachZenshu 8 (Jan 1998), 286p
48. Higuchi, Ryuichi:   [France] BachZenshu 15 (Jul 1999), 250-255 [110-115]
49. Higuchi, Ryuichi:   [Italia] BachZenshu 15 (Jul 1999), 255-262 [103-110]
50. Higuchi, Ryuichi:   Schoenberg no Bach-ron. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 9 (Mar 1999), 31-39
51. Higuchi, Ryuichi:   Bach no Shiki. Doitsu ongaku saijiki. (2000), 338p
52. Higuchi, Ryuichi:   Bach Kinennen Shiroku. ExMusica 1 (Jun 2000), 98-103
53. Higuchi, Ryuichi:   Schoenberg no Bach Juyo to Opera 'Mose to Aron'. Geijutsugaku 4 (2000), 11-20
54. Higuchi, Ryuichi:   Bach to Gendai. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 10 (Mar 2000), 21-25
55. Higuchi, Ryuichi:   Musikkultur-Ausstellungen in Japan. [gs]Felix (2000), 113-126
56. Higuchi, Ryuichi:   Koopman wa kataru 'Warui Barokku Orchestra yori yoi Modan Orchestra o torimasu' OngakuNoTomo 58/1 (2000), 85-87
57. Higuchi, Ryuichi:   Bach to Mose no hazama de: Schoenberg no Bach Juyo to sono Haikei. Gengobunka 19 (Mar 2002), 161-170
58. Higuchi, Ryuichi:   Matai Junankyoku (Shokiko) BWV 244b: gi-Altnickol Shahon no Seiritsu to Ongakuteki Tokucho. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 13 (Mar 2003), 27-36
59. Higuchi, Ryuichi:   'Yohane Junankyoku' (1725-Nen Ko) Joen Noto. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 14 (Mar 2004), 45-54
60. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 1: Bach Kenkyu to 21 Seiki. OngakuGaku 51/3 (2005), 233-235
61. Higuchi, Ryuichi; Kobayashi, Yoshitake; Beißwenger, Kirsten; Tomita, Yo; Sato, Nozomi; Isoyama, Tadashi:   Roundtable 'Bach Kenkyu to 21Seiki'. [p]MSJ_Tokyo (Oct 2005)
62. Higuchi, Ryuichi:   Bach kara hirogaru Sekai. (2006), 457p
63. Higuchi, Ryuichi:   Handschriften europäischer Musik in japanischen Bibliotheken. [fs]Biba60 (2006), 665-670
64. Higuchi, Ryuichi:   Nippon no Yogaku Shiryo Collection. Geijutsugakukenkyu_Meijigakuin 16 (Mar 2006), 61-68
65. Higuchi, Ryuichi:   Ongaku Shinsui 'Shin Bach Zenshu' o sasaeta Hitobito. Shimei 21 (Sep 2007), 88-94
66. Higuchi, Ryuichi:   Bach-Reception and Musicology in Japan. MeijiGakuinUnivArtStudies 22 (Jul 2012), 1-6
67. Higuchi, Ryuichi:   Gendai Nihon no Ongaku Seikatsu ni okeru Bach no Ongaku. MeijiGakuinUnivArtStudies 24 (Jul 2014), 35-43
68. Higuchi, Ryuichi:   Bach Kenkyu to Watashi. MeijiGakuinUnivArtStudies 25 (Jul 2016), 1-18

Search took 1.015s cpu time (0.015s in system), 59990 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita