Bach Bibliography
Search Result - Ordered Chronologically

The keys being searched are:
Author : Arakawa, Tsuneko
Show full details : OFF
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthor: Title, Series, Vol/No (Year/Month/Date of Publication), PagesStatus
1. Arakawa, Tsuneko:   J.P. Kirnberger no Ongaku Riron -- 'Die Kunst des reinen Satzes in der Musik' o Chushin ni. OngakuGaku 19/1 (1973), 1-12
2. Arakawa, Tsuneko:   Seiji, Keizai, Shukyo, Geijutsu -- Dresden to Leipzig no Baai. BCJ 36 (Nov 1998), 10-14
3. Arakawa, Tsuneko:   Doitsu ni okeru 17-Seiki Zenhan no Tsuso Teion Soho ni kansuru Shiron: Luther-ha no Shukyoteki Seigaku Sakuhin no Baai. OngakuGaku 44/1 (1998), 1-15
4. Arakawa, Tsuneko:   Concerto kara Kyokai Kantata e no Michi: Dresden Kyutei ni okeru 2ri no Italia-jin Gakucho ni tsuite. [fs]Sumikura70 (2002), 125-135
5. Arakawa, Tsuneko:   Johann Sebastian Bach Sakkyoku Kantata Dai-123-Ban 'Aisuru Imanuel, Shinko atsuki Mono no Shogun yo' ni tsuite. FerrisStud 1 (Nov 2003), 42-45

Search took 1s cpu time (0.031s in system), 60890 records per second.

BachBib Search Engine 1c Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita