Bach Bibliography
Search Result

The keys being searched are:
Series : BachZenshu
Volume : 13
Max number of results shown : 300
Output sorted : alphabetically (table)
Your search has generated the following results ...
TypeListAuthorTitle [further info]SeriesVolNoYearPagesStatus
[]
1. Agario, ShinyaGakushi no Jidai. Chusei Doitsu no 'Ongakuka' to iu Shokugyo. BachZenshu 13 Jul 1997 140-157
2. Choki, SeijiHindemith to Bach. 20-Seiki Ongaku no Ethos. BachZenshu 13 Jul 1997 64-76
3. Fujishiro, KouichiEisenach, soshite Weimar. BachZenshu 13 Jul 1997 124-139
4. Gunji, SumiBach Jidai no Gakki. BachZenshu 13 Jul 1997 77-84
5. Hamada, JiroBach, Lute, soshite Guitar. BachZenshu 13 Jul 1997 50-63
6. Higuchi, RyuichiC÷then no Sei to Zoku. BachZenshu 13 Jul 1997 180-195
7. Kimura, BinBach no warai. BachZenshu 13 Jul 1997 86-92
8. Leisinger, UlrichBach no Mubanso Violin oyobi Cello no tame no Sakuhin. BachZenshu 13 Jul 1997 42-49
9. Miyake, Yukio6-kyoku no Furuto Sonata (BWV 1030-1035) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 201-207 [62-68]
10. Miyake, Yukio[Kaisetsu: BWV 1020, Anh. 153, 1021-1026]. BachZenshu 13 Jul 1997 211-216 [53-58]
11. Miyake, YukioMubanso Cello Kumikyoku (BWV 1007-1012) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 227-235 [34-42]
12. Miyake, YukioMubanso Furuto no tame no Partita I-Tancho BWV 1013. BachZenshu 13 Jul 1997 226-227 [42-43]
13. Miyake, YukioMubanso Violin no tame no Sonata to Partita (BWV 1001-1006) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 235-242 [27-34]
14. Miyake, YukioMusica Reservata. BachZenshu 13 Jul 1997 12-27
15. Miyake, YukioRyutokyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 245-251 [18-24]
16. Miyake, Yukio (ed.)Shitsunaigakkyoku / Kammermusik / Chamber music. BachZenshu 13 Jul 1997 265p
17. Miyake, YukioShitsunaigakkyoku ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 242-245 [24-27]
18. Miyake, YukioTorio Sonata ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 197-201 [68-72]
19. Miyake, YukioViola da Gamba to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1027-1029) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 207-211 [58-62]
20. Miyake, YukioViolin to Chenbaro no tame no Sonata (BWV 1014-1019) ni tsuite. BachZenshu 13 Jul 1997 216-226 [43-53]
21. Nakamura, YujiroGakukyo no Benshoho. Theodor Adorno. BachZenshu 13 Jul 1997 158-169
22. Suzuki, HidemiGendai no Bach. BachZenshu 13 Jul 1997 104-113
23. Takashina, ShujiKotenshugi. Antei shita Chitsujokan e no Shiko. BachZenshu 13 Jul 1997 170-179
24. Terakado, RyoDeai no Myo. BachZenshu 13 Jul 1997 114-122
25. Wolff, ChristophLeipzig ni okeru Bach no Shitsunai Gakkyoku. BachZenshu 13 Jul 1997 28-41
26. Yoshida, SusumuBach kara mananda mono. BachZenshu 13 Jul 1997 93-103

Search took 1.076s cpu time (0s in system), 49456 records per second.

BachBib Search Engine 1at Version 1.57 (c) M. Vincent 1997.
Last revised on 2 May 2011 by Yo Tomita